เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล
อาจารย์ประจำ
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374 แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2375
อีเมล์: saowaluk.le@spu.ac.th
อาจารย์เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านการบริหารการเงินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์เสาวลักษณ์เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis) และการจัดการระบบบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : พบ.ม. บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี: บช.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร Certified Investment & Securities Analyst Level 1 (CISA 1)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8896

ประสบการณ์การทำงาน
National Thai Co., Ltd. ตำแหน่ง: Executive Staff
Dhana Siam Finance and Securities Public Company Limited. ตำแหน่ง: Business Research Officer
Dhana Siam Securities Co., Ltd. ตำแหน่ง: Money Market Officer
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง : วิทยากรอาสา (TSI Volunteer Platinum Level) CPA in Thailand