เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม

[ CPD-1 ] : นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและต้นทุนการกู้ยืม ( สำหรับผู้ทำบัญชี )

วิทยากรผู้บรรยาย ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค


บทแนะนำ
หัวข้อเรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและต้นทุนกู้ยืม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทราบถึงคำนิยาม กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งการนำขั้นตอนการดำเนินงานและการนำไปปฎิบัติได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8
 2. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
 3. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
 4. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)

ดู Vdo
 
[ CPD-2 ] : การนำเสนองบการเงินและการจัดทำงบกระแสเงินสด( สำหรับผู้ทำบัญชี ) 
วิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์ เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล  


บทแนะนำ
หัวข้อเรื่อง การนำเสนองบการเงินและการจัดทำงบกระแสเงินสด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด คำถามที่พบเกี่ยวกับรายการในงบการเงินทั้งในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด รวมถึงวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
 2. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
 3. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด

ดู Vdo
 
[ CPD-3 ] : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดินอาคารอุปกรณ์ เรื่อง การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ ( สำหรับผู้ทำบัญชี )

 
วิทยากรผู้บรรยาย ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์  


บทแนะนำ
หัวข้อเรื่อง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต คำนิยาม การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคาสินทรัพย์ การตัดรายการ กรณีศึกษาในประเด็นต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูล และเรื่อง การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ประเภทของต้นทุนในธุรกิจ การบริหารโดยกิจกรรม ไคเซ็น ต้นทุนวงจรอายุ ต้นทุนสิ่งแวดล้อม การบัญชีแบบลีน และการบริหารแบบทันเวลา

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในประเด็นของวัตถุประสงค์ ขอบเขต คำนิยาม การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคาสินทรัพย์ และการตัดรายการ
 2. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษากรณีศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
 3. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษารายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูล
 4. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษา ความสำคัญของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ประเภทของต้นทุนในธุรกิจ
 5. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาการบริหารโดยกิจกรรม ระบบต้นทุนตามกิจกรรม ต้นทุนตามเป้าหมาย ระบบไคเซ็น ต้นทุนวงจรอายุ ต้นทุนสิ่งแวดล้อม การบัญชีแบบลีน และการบริหารแบบทันเวลา

ดู Vdo
 
[ CPD-4 ] : งบประมาณต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง ( สำหรับผู้ทำบัญชี )

 
วิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์ ยุวดี เครือรัฐติกาล  


บทแนะนำ
หัวข้อเรื่อง งบประมาณ ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ งบประมาณ ความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภทของงบประมาณต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง ความหมายของต้นทุนมาตรฐานการกำหนดต้นทุนมาตรฐานประโยชน์ของต้นทุนมาตรฐาน การจัดทำงบกำไรขาดทุนสำหรับต้นทุนมาตรฐานการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 4 ผลต่างการวิเคราะห์ผลต่างจากส่วนผสมและผลผลิต

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาการวางแผนล่วงหน้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
 2. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆให้งานสำเร็จลุล่วง
 3. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาการควบคุมผลการดำเนินงาน
 4. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ
 5. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาการควบคุมการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุด

ดู Vdo
 
[ CPD-5 ] : วิชาเทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ ( สำหรับผู้ทำบัญชี )

 
วิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์ เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล  


บทแนะนำ
หัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลบัญชีสำหรับธุรกิจ มีความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน ทราบถึงหลักการอ่านและแปลความหมายข้อมูลบัญชีจากงบการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินและการแปลผลการวิเคราะห์ตามวิธีแนวนอน แนวตั้ง และอัตราส่วนทางการเงินเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร เพื่อคำนวณจุดคุ้มทุนและวางแผนกำไร ทั้งกรณีกิจการขายสินค้าชนิดเดียวและกรณีขายสินค้ามากกว่าหนึ่งชนิด

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาความสำคัญของข้อมูลบัญชีสำหรับธุรกิจ
 2. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษางบการเงิน
 3. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาหลักการอ่านและแปลความหมายข้อมูลบัญชีจากงบการเงิน
 4. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์แนวนอน แนวตั้ง และอัตราส่วนทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินและสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
 5. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาหลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไรมาคำนวณหาจุดคุ้มทุนและวางแผนกำไร

ดู Vdo
 
[ CPD-6 ] : วิชาการเพิ่มกำไรโดยลดต้นทุนวิธี Lean manufacturing ( สำหรับผู้ทำบัญชี )

 
วิทยากรผู้บรรยาย ผศ. ธาราวัน เพชรเจริญ  


บทแนะนำ
การเพิ่มกำไรโดยการลดต้นทุนด้วยวิธี Lean manufacturing แนวคิดของ Lean manufacturing มิติของการผลิตแบบหัวข้อเรื่อง การเพิ่มกำไรโดยการลดต้นทุนด้วยวิธี Lean manufacturing แนวคิดของ Lean manufacturing ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ มิติของการผลิตแบบลีน หลัก 5 ประการของลีน
การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) การบริหารต้นทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายงบกำไรขาดทุน การจำแนกต้นทุนสำหรับการตัดสินใจการจำแนกต้นทุนสำหรับการวางแผนและควบคุม ระบบบัญชีต้นทุนวิธีค่าใช้จ่ายในการผลิตหลายอัตราสำหรับแต่ละแผนกความแตกต่างระหว่างการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตแบบอัตราเดียวสำหรับโรงงาน และหลายอัตราสำหรับแต่ละแผนก ต้นทุนฐานกิจกรรมความแตกต่างของต้นทุนในการผลิตอัตราเดียวทั้งโรงงานหลายอัตราสำหรับแต่ละแผนกและวิธีฐานกิจกรรมและวิธีการผลิตแบบทันเวลา Just In Time

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของการผลิตแบบลีน
 2. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาระบบการผลิตแบบลีนและการบัญชีแบบลีน
 3. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาพื้นฐานของการจัดการค่าใช้จ่ายวงจรค่าใช้จ่ายและวิธีการคิดต้นทุน
 4. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษากระบวนการการส่วนประกอบของต้นทุนค่าใช้จ่าย
 5. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาวิธีการคิดต้นทุนการผลิตงานสั่งทำ
 6. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาวิธีการคิดต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนช่วง
 7. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาวิธีการใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
 8. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาความสำคัญของต้นทุนต่อหน่วย

ดู Vdo
 
[ CPD-7 ] : การสอบบัญชีและหลักฐานการสอบบัญชี ( สำหรับผู้ทำบัญชี )

 
วิทยากรผู้บรรยาย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก  


บทแนะนำ
หัวข้อเรื่อง การสอบบัญชี และหลักฐานการสอบบัญชี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดเกี่ยวกับการสอบบัญชี ประเภทของการตรวจสอบ ประเภทของผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบงบการเงิน สถานการณ์แวดล้อมที่มีต่องบการเงิน ความหมายของหลักฐานการสอบบัญชี ประเภทของหลักฐาน คุณลักษณะของหลักฐาน การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักฐาน ความสัมพันธ์ ของวัตถุประสงค์การตรวจสอบกับหลักฐาน การตรวจสอบสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรอง วิธีการได้มา ซึ่งหลักฐาน และประเภทการตรวจสอบ และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี(ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษา ความหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการเชิงเศรษฐกิจของการสอบบัญชี
 2. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษา ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชี
 3. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษา กระบวนการสอบบัญชีโดยสังเขป
 4. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษา ความหมาย ประเภท และคุณลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี
 5. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษา สิ่งที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
 6. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษา ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การตรวจสอบกับหลักฐานการสอบบัญชี
 7. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษา วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ ๆ
 8. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษา ความแตกต่างของการทดสอบการควบคุม และการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
 9. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายเข้าใจข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 
[ CPD-8 ] : การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ( สำหรับผู้ทำบัญชี )

 
วิทยากรผู้บรรยาย ดร. กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์  


บทแนะนำ
หัวข้อ “การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาหลักแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสมัยใหม่และมาตรฐานคุณลักษณะงานรหัส 1000 รวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรหัส 2110 และ 2120 เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้กับองค์กรธุรกิจให้ดีขึ้นและสามารถ ที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมถึงได้ศึกษาจรรยาบรรณการปฏิบัติงานแห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารและการตรวจสอบภายในสมัยเดิมกับสมัยใหม่
 2. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
 3. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษามาตรฐานคุณลักษณะงาน (Attribute Standards) รหัส 1000 – เรื่องวัตถุประสงค์ อำนาจ และความรับผิดชอบ (Purpose Authority and Responsibility)
 4. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษามาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standards)
  รหัส 2110 – เรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 5. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษามาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน การปฏิบัติงาน (Performance Standards)
  รหัส 2120 – เรื่องการควบคุม (Control)
 6. เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้ศึกษาจรรยาบรรณการปฏิบัติงานแห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Code of Ethics)