เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานติดต่อสอบถาม

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 10
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร : 02-579-1111 ต่อ 2374,2375
โทรสาร : 02-579-1111 ต่อ 2375
อีเมล :  matta.si@spu.ac.th หรือ lamida.ko@spu.ac.th