เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
พ.ท.หญิง ประนิธศรี สาริกัลยะ
อาจารย์ประจำ
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374 แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2374
อีเมล์: Pranitsri_sa@spu.ac.th

อาจารย์ประนิธศรี สาริกัลยะ เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเรียนการสอนวิชาบัญชีการเงิน (Financial Accounting) และบัญชีการจัดการ (Management Accounting) จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนการเงินทหารบกมาก่อน และปัจจุบันท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคอุตสาหกรรมอีกด้วย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชั้นสูง
สถิติการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
หลักสูตร 2 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศนียบัตร
หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายร้อย

ประสบการณ์การทำงาน
:บริษัท Colorcraft รัฐเวอร์จิเนีย USA ตำแหน่ง: พนักงาน
โรงเรียนการเงินทหารบก ตำแหน่ง: อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป
โรงเรียนการเงินทหารบก ตำแหน่ง: อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาธนาธิการกิจ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคอุตสาหกรรม