เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
ผศ. ศิริวรรณ เสาร์ชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำ
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374
อีเมล์: siriwan.so@spu.ac.th
ผศ. ศิริวรรณ เสาร์ชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และปริญญาโทด้านการบัญชีการเงิน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ. ศิริวรรณ เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ผลงานการเขียนตำรา
•การบัญชีจัดการ ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•หลักการบัญชี 2 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา
•การบัญชีทรัพย์สิน สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา
•เอกสารประกอบการสอนวิชา "การบัญชีขั้นกลาง" ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี: บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
Faculty of Accounting, Sripatum University ตำแหน่ง: Lecturer
Faculty of Accounting, Sripatum University ตำแหน่ง: Assistant Dean for Academic Affairs