เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
ดร. กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อีเมล์ : kanoksak008@yahoo.com

อาจารย์กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านการบัญชีบริหาร จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบัน อาจารย์กนกศักดิ์เป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอนให้กับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน External Audit และ Internal Audit เป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน
•Arthur Andersen (Thailand) Co., Ltd. ตำแหน่ง: Senior Auditor
•SGV Nathalang & Co. ตำแหน่ง: Senior Auditor
•Change to KPMG (Thailand) Co., Ltd. ตำแหน่ง: Senior Auditor

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
Management Director หน่วยงาน Thai Credit Auditing Office, Bangkok, Thailand

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท: MBA (Managerial Accounting) Burapa University, Thailand
ปริญญาตรี: BBA (Accounting) Kasetsart University, Thailand