เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
อาจารย์ประจำ
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2375
อีเมล์: phanthip.ya@spu.ac.th
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ด้านการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโทด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน อาจารย์พรรณทิพย์เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Financial Accounting

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: M.S. (Accounting) Thammasat University, Thailand
ปริญญาตรี: BBA (Finance and Banking) Sukhothai Thammathirat Open University
ปริญญาตรี: B.S. (Accounting) Bangkok University, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน
Faculty of Accountancy, Sripatum University ตำแหน่ง: Lecturer