เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
พิเชษฐ์ โสภาพงษ์
อาจารย์ประจำ
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374 แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2375
อีเมล์: Sophaphong@yahoo.com
อาจารย์พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ สำเร็จการศึกษาทางด้านการบัญชีทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นอาจารย์ประจำคณะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้น นอกจากงานการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว อาจารย์พิเชษฐ์ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ให้กับองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่งอีกด้วย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท: MBA (Accounting)Sripatum University, Thailand
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม): B.AccSripatum University, Thailand

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร: Tax Auditor

ประสบการณ์การทำงาน
Phichet phanthawee Accounting Co., Ltd. ตำแหน่ง: Managing Director
Faculty of Accountancy, Sripatum University ตำแหน่ง: Lecturer

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
Faculty of Accountancy, Sripatum University