เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์
อาจารย์ประจำ
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374 แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2375
อีเมล์: rong-ek.va@spu.ac.th
อาจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโททางด้านการบัญชีและการเงินที่ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็ได้เรียนปริญญาโททางด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นปริญญาโทใบที่ 2 จึงนับได้ว่าอาจารย์รองเอกเป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) อย่างมากอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียว

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท: M.S. (Accounting)Thammasat University, Thailand
ปริญญาโท: M.Com Macquarie University, Australia
ปริญญาตรี: B.S. (Accounting) (First Class Honors)Bangkok University, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน
SMP1996 Company ตำแหน่ง: Accountant
Faculty of Accountancy, Sripatum University ตำแหน่ง: Lecturer