เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมัครอบรม / สัมนาผู้ทำบัญชี

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
   
เลขที่บัตรประชาชน* ใช้เป็น Username เข้าระบบ http://elearning.spu.ac.th
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
 
ข้อมูลส่วนตัว
 
ชื่อ * นามสกุล *
รหัสผู้ทำบัญชี 8 หลัก (กรณีเป็นผู้ทำบัญชี)
เพศ ชาย หญิง
วันเกิด*
วุฒิการศึกษา
ประกอบอาชีพ
   
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
   
ที่อยู่* บ้านเลขที่ หมู่
หมู่บ้าน / อาคาร
ซอย
ถนน*
แขวง / ตำบล*
เขต / อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร*
โทรศัพท์ เช่น 029694656
โทรศัพท์มือถือ* เช่น 0818443557
โทรสาร เช่น 029694656
อีเมล*
ท่านมีเว็บไซต์หรือไม่ ? ไม่มี มี
   
ระบุเมื่อหน่วยงาน / กิจการของท่าน
   
รูปแบบธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ตำแหน่งของท่าน
หน่วยงานท่านมีเว็บไซต์หรือไม่ ? ไม่มี มี
   
รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน
   
CPD-01 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและต้นทุนการกู้ยืม ( สำหรับผู้ทำบัญชี )
CPD-02 การนำเสนองบการเงิน และการจัดทำงบกระแสเงินสด ( สำหรับผู้ทำบัญชี )
CPD-03 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารอุปกรณ์ เรื่องการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ ( สำหรับผู้ทำบัญชี )
CPD-04 งบประมาณ ต้นทุนมาตรฐานและการิเคราะห์ผลต่าง ( สำหรับผู้ทำบัญชี )
CPD-05 วิชาเทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ ( สำหรับผู้ทำบัญชี )
CPD-06 วิชาการเพิ่มกำไรโดยลดต้นทุนวิธี Lean manufacturing ( สำหรับผู้ทำบัญชี )
CPD-07 การสอบบัญชีและหลักฐานการสอบบัญชี (ปี 2556) ( สำหรับผู้ทำบัญชี )
CPD-08 การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปี 2556) ( สำหรับผู้ทำบัญชี )
หมายเหตุ : หลักสูตรสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร
   
ท่านทราบข่าวโครงการนี้จากช่องทางใด?
   
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เว็บไซต์อื่น ๆ
อีเมล์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมล์อื่นๆ
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
โทรทัศน์
เพื่อน
อื่นๆ