เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
ยุวดี เครือรัฐติกาล
อาจารย์ประจำ
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374 แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2375
อีเมล์: yuwadee.kr@spu.ac.th
อาจารย์ยุวดี เครือรัฐติกาล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และในระดับปริญญาโททางด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : Master of Business Administration (Financial)
The University of The Thai Chamber of Commerce, Thailand
ปริญญาตรี : Bachelor of Accountancy (Auditing)
The University of The Thai Chamber of Commerce, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน
DEFT Public Company Limited ตำแหน่ง: Internal Audit Officer
AMC Company Limited ตำแหน่ง: Audit Supervisor
CPA in Thailand

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
Lecturer Faculty of Accounting, Sripatum University