เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
ผศ. ธาราวัน เพชรเจริญ
อาจารย์ประจำ
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2378 แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2375
อีเมล์: tharawan.pe@spu.ac.th
ผศ. ธาราวัน เพชรเจริญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ รวมไปถึงการบัญชี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระดับปริญญาโทจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน Management Accounting และ Tax Planning เป็นอย่างสูง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: MBA (Accounting) Sripatum University
ปริญญาตรี: BBA (Accounting) Srinakharinwirot University
ปริญญาตรี : BBA (Business Education) Srinakharinwirot University

ประกาศนียบัตร

Certificate International Business Program University of California, Los Angeles, USA

ประสบการณ์การทำงาน
Roong Reuang Coach Company Limited ตำแหน่ง: Accounting Consultant
Bell travel Service Company Limited ตำแหน่ง: Accounting Consultant
Petchsomrang Company Limited ตำแหน่ง: Accounting Consultant