เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

   
อุปพันธ์ ทวีผล
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2375
อีเมล์: upaphan.ta@spu.ac.th

อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีต้นทุน และระดับปริญญาโทด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งต่อมาไม่นาน ได้เข้าทดสอบความรู้และขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์อุปพันธ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ให้กับ บ้านช้างการบัญชีและภาษีอากร, ที่ปรึกษาด้านบัญชีในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับ บริษัท โอเวอร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด พร้อมๆ กับการดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เลขที่ 9319) ของสำนักงานสอบบัญชี กฤตภาส อีกด้วย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท: บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี: บช.บ. (ต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประสบการณ์การทำงาน
Iden Thai Laser Technology Co., Ltd. ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านบัญชี
สำนักงาน สมพงศ์ เพ็ชรรัตน์ การบัญชีและกฎหมาย ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9319 สำนักงานสอบบัญชี กฤตภาส
2) ที่ปรึกษาด้านบัญชี บ้านช้างการบัญชีและภาษีอากร
3) ที่ปรึกษาด้านบัญชีในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โอเวอร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด