เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374
อีเมล์: Suwannee.ru@spu.ac.th
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาโทจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์สุวรรณี เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ผลงานวิจัย
•ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท: บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี: บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศนียบัตร
Cert. in International Business Program
University of California Los Angeles, USA