เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
ตำแหน่ง : คณบดี คณะบัญชี
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2376

ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากสำเร็จการศึกษาทางด้านการบัญชีมาตั้งแต่ปริญญาตรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอก นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์จากการทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้กับกลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภท และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีให้กับสถาบันภาครัฐและเอกชน

ผลงานอื่นๆ
งานวิจัย

•การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล, วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552
•การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550
•ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, วารสารศรีปทุมปริทัศน์, 2550
•การศึกษาการจัดทำและการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยโดย อิงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม, ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2549

บทความ
•คุณภาพของกำไรในงบการเงิน, วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 2554
•บัญชีใครว่าไม่สำคัญ, หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, 2549
•ปัญหาของการทุจริตและแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในต่อสินทรัพย์, จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2547

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: Ph.D. (Accounting) Ramkhamhaeng University
ปริญญาโท: MBA (Accounting) Sripatum University
ปริญญาตรี: B.B.A. (Accounting) Krirk University