เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
ดร. วรกร แช่มเมืองปัก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สอบบัญชีสำนักงานวรกรและสุชาดาสอบบัญชี
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหลายแห่ง
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี: บธ.บ. : (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท: บธ.ม. : (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาเอก: ปร.ด.: (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง