เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย
คุณวุฒิ
พ.ศ. 2511                              ปริญญาบัญชีบัณฑิต                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2514                              ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2523                              ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส.ค. – ธ.ค. 2549                     เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาการสอบบัญชี   มหาวิทยาลัยเท็กซัส  ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2515 -  ปัจจุบัน                ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2649
พ.ศ. 2515 -  ปัจจุบัน                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ค.

ประสบการณ์การทำงาน  การรับราชการ
พ.ศ. 2524 – กันยายน 2549       อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รับผิดชอบการสอนวิชาการสอบบัญชี และวิชาระบบบัญชี   สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  และวิชาการออกแบบระบบบัญชี  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
พ.ศ. 2534 – 2536                    อนุกรรมการคณะอนุกรรมการการสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2535 – 2540                    อนุกรรมการคณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีของสำนักงาน ก.บช.
พ.ศ. 2544 – 2546                    กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี – ภาครัฐ สังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2543 – 2544                    กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ  สังกัดกรมบัญชีกลาง
พ.ศ. 2543                               ผู้สอบทานอิสระในคณะทำงานเขียนหนังสือโครงการอบรมวิชาชีพสอบบัญชี  ชุดวิชาการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2543 – 2547                    อนุกรรมการ (ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน                             อนุกรรมการที่เป็นผู้แทนปฏิบัติงานสอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชีในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การสอบบัญชี
พ.ศ. 2511 – 2519 และ พ.ศ. 2521     ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสำนักงานไชยยศ
พ.ศ. 2519 – 2520                          โปรแกรมเมอร์ บริษัทยูนิเวอร์ซิตี้  คอมพิวติ้ง จำกัด และผู้ฝึกงานผู้สอบบัญชี สำนักงานอาเธอร์ยัง แมคมิลแลน-เบอร์มิงฉอม ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2522 – 2523                           ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสำนักงานทู้ชรอส ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2524 – 2537                           ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี
1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2537 – 2538        หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชีสำนักงานไชยยศ
และ พ.ศ. 2540 – มิถุนายน  2550        หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชีสำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551       หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จำกัด  ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบการตรวจสอบธุรกิจหลายประเภท เช่น สถาบันการเงิน โรงแรมและการท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และกิจการก่อสร้าง  ฯลฯ