เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
พัฒธณี ดวงเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2374 แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2375
อีเมล์: pattanee.do@spu.ac.th
อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีอีกท่านที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ด้วยภูมิหลังทางการศึกษาด้านบัญชีสายตรงทั้งระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จนมาถึงปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผสานเข้ากับประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่การเงินประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยานานถึงเกือบ 10 ปี ก็ยิ่งบ่มเพาะความชำนาญจนสามารถนำความรู้ที่ได้สั่งสมไว้มาถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท : MBA. (Accounting) Sripatum University, Thailand
ปริญญาตรี: B.S. (Accounting) Bangkok University, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน
Faculty of Accountancy, Sripatum Universityตำแหน่ง: Lecturer
Bank of Ayudhya ตำแหน่ง: Financial Officer