เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


   
ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 1210
อีเมล์: kalyaporn.pa@spu.ac.th

ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และระดับปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นก็ได้รับประกาศนียบัตร Cert. in Visiting Colleague Program จาก University of Hawaii สหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8

ผลงาน
1) ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีต่อการลงทุนกรณีศึกษาบริษัทในธุรกิจพลังงาน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ตำราวิชาการบัญชีการเงิน ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Thomson Learning

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท: พบ.ม.บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี: บช.บ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประกาศนียบัตร
Cert. in Visiting Colleague Program University of Hawaii,U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

ที่ปรึกษาบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัทโบนันซ่า
Camp Dresser & McKee International Inc.ตำแหน่ง: Advisor for Accounting and tax Planning USA (Thailand Branch)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด