เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

     ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ Facility of Accounting Online Academy คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เว็บไซต์ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ทำ-ผู้สอบบัญชี และทุกๆท่านที่มีความสนใจ ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านบัญชีในรูปแบบออนไลน์  เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ลดภาระในการเดินทางและผลกระทบกับระยะเวลาการทำงาน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้เนื้อหาในหัวข้อต่างๆ ที่สนใจได้ตามต้องการ ในช่วงระยะเวลาที่ท่านสามารถกำหนดได้เอง และด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานต่างๆ จึงทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามการรับรอง


  1. ผู้เรียนสามารถเข้าใช้ระบบจัดการ การเรียนการสอนได้ในระยะเวลา 60 วัน ต่อการลงทะเบียนหนึ่งครั้งในแต่ละหลักสูตร (ระยะเวลาการเรียนรู้เนื้อหาและการทำแบบทดสอบ)
  2. หลักสูตรบริการวิชาการสู่สังคม (ฟรี) ไม่รับรองชั่วโมง CPD

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
เรื่องที่ดิน อาคารอุปกรณ์ เรื่อง การบริหารต้นทุนสมัยใหม่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำนิยาม การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคาสินทรัพย์ การตัดรายการ การเปิดเผยข้อมูล และเรื่องการบริหารต้นทุนสมัยใหม่

จำนวนชั่วโมง : 6 ชั่วโมง
อาจารย์ผู้สอน : ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์